Активізація розумової та мовленнєвої діяльності учнів шляхом використання інтерактивних ігрових методів навчання

ПІП вчителя: Савченко Оксана Анатоліївна

Посада, категорія: вчитель німецької мови , вища категорія

Повна назва школи: Запорізька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор школи: Зайченко Любов Миколаївна

Адреса школи: вул. Дегтярьова, буд. 5Б

тел.: 278-50-94

email: znz86zp@gmail.com

http: www.school86.com.ua

 

              Нові програми з іноземної мови вимагають змін у підходах до викладання, оновлення змісту і методів навчання у загальноосвітніх навчальних закладах з врахуванням рекомендацій Ради Європи.  Одне з найголовніших завдань сучасного педагога на уроці –  навчити дітей працювати змістовно, результативно та творчо. Сучасний урок  іноземної мови вимагає таких форм роботи, які б забезпечили максимальну розумову діяльність учнів:

 • пошук, підбір та створення ілюстрованого матеріалу;
 • пошук та використання нових ігрових прийомів;
 • пошук та використання цікавих для учнів ситуацій для роботи у групах та парах.

                 Ігрові ситуації на уроці допомагають підтримувати інтерес дітей до уроку, забезпечити емоційне розвантаження, запобігти перевтомі молодших школярів.

                 На уроках німецької мови  я  спрямовую педагогічну діяльність на виявлення та формування творчих і комунікативних здібностей, розвиток учня як особистості засобами різноманітних інтерактивних ігрових методів. Перехід до диференційованого навчання поставив перед вчителем ряд проблем, і серед них чи не найголовніша – яким чином побудувати процес навчання в початковій школі, щоб задовольнити потреби учня.  Використання інтерактивних ігрових методів навчання дає можливість учню спостерігати, порівнювати, класифікувати, проводити доступний їм аналіз та синтез, робити узагальнення. На уроках німецької мови в 1-4 класах вважаю за необхідне використання ігор для  формування практичних навичок з  чотирьох видів комунікації: говоріння, читання, письмо та аудіювання. З цією метою  використовую чотири групи дидактичних ігор (Додаток 1):

 • лексичні ;
 • граматичні ;
 • рольові ;
 • вправи для розвитку фонематичних умінь.

               Я  переконана в тому, що гра є дидактичною лише в тому випадку, коли пізнавальний елемент у ній пов’язаний з елементами зацікавленості та творчості. Підібрана система дидактичних ігор для учнів початкової школи та розроблені рекомендації щодо їх проведення допоможуть вчителю німецької мови у використанні ігрових моментів на уроці. Основна мета цих ігор – формування мовленнєвих навичок, мобілізація попереднього досвіду та стимулювання інтересу та творчості учнів.

Запропоновані інтерактивні ігри можна використовувати на різних етапах уроку, під час проведення підсумкових та узагальнюючих уроків, позакласних заходів та  індивідуальних занять з учнями.

              Детально продумана і методично правильно проведена гра дозволяє вчителю комплексно розв’язати  задачі як практичного, так і виховного, розвиваючого та навчального характеру. Інтерактивні ігрові методи навчання на уроках  іноземної мови сприяють самоствердженню учня, вчать працювати в групі,  розвивають комунікативні уміння та навички. Ігри створюють  умови комфортного спілкування між учнями, знімають напруження, ненав’язливо залучають школярів  до активної участі в навчальному процесі, сприяють швидкому запам’ятовуванню мовних зразків, лексичних одиниць та граматичних конструкцій.  

               За свідченням психологів, навчальна діяльність у початковій школі набуває специфічного змісту, що зумовлено особливостями формування та розвитку пізнавальних інтересів учнів цього віку, їхньої поведінки, емоційно – вольової  та мотиваційної сфер, своєрідним характером діяльності та мовлення.  Для дітей даної вікової категорії пріоритетними є образність сприймання та запам’ятовування нової інформації, використання мовних та мовленнєвих опор, орієнтація на сильний подразник. Визначальну роль відіграє у процесі пізнавальної діяльності  навчальна гра.

               У початковій школі вчителю важливо зацікавити учнів вивченням іноземної мови. Знання іноземних мов є важливою умовою для культурних, професійних та особистих контактів. [1, c.65]

                Засобами німецької мови можна розвивати навички творчого мислення у дітей. Головним для вчителя є не втратити початкову мотивацію, а, навпаки, ретельно її підсилювати на кожному уроці різними способами. Один із способів – навчати у грі. Гра – це провідна діяльність молодшого школяра. Гра – це весело та цікаво. Під час гри дитина підсвідомо , без надмірних зусиль засвоює та закріплює багато нової інформації. Гра створює умови, коли лексичні одиниці, мовні зразки та букви, правила читання та граматичні зразки засвоюються мимоволі за рахунок частого повторення під час захоплюючої гри.

               Розвиток освіти характеризується модернізацією навчання з метою підвищення ефективності на основі застосування інноваційних технологій, методів та прийомів. Основне завдання вчителя знайти сучасний підхід до навчання, створити та застосовувати нові методи та прийоми навчання.

              В 1-4 класах закладаються основи знань, вмінь та навичок, які необхідні для подальшого оволодіння іноземною мовою, пробуджують інтерес до навчання, формують моральні якості дитини, вміння самостійно працювати. Процес пізнання – це складний та суперечливий процес. Перший досвід пізнання навколишнього світу у дитини починається з гри. Гра впливає на розумовий, емоційний, психологічний розвиток дитини.

               За допомогою гри розвивається інтерес до вивчення іноземної мови. Гра допомагає зосередити увагу учнів, залучити весь клас до активної роботи. Навчальна гра допомагає зробити процес повторення лексичного матеріалу та граматичних конструкцій цікавим для учнів. Використання вчителем під час уроку розвиваючих ігор надає можливість учням мислити активно, розширювати свої творчі здібності. Але треба розуміти, що гра вимагає наполегливості, уваги та зусиль від учня. [2, c.12]

               Гру можна використовувати на різних етапах проведення уроку.  На початку уроку мета гри – організувати та зацікавити учнів, стимулювати їх активну діяльність. В основній частині уроку гра повинна розв’язувати задачі засвоєння, повторення матеріалу або узагальнення набутих знань. Використання гри в кінці уроку повинно сприяти створенню пошукової або творчої діяльності.  Інтерактивні ігрові методи навчання є ефективними способами навчання, розуміння та засвоєння інформації. До проблеми використання ігрових технологій навчання у своїх роботах звертали увагу такі науковці: А. Макаренко, Ф. Шиллер, Дж. Локк, Г. Сковорода, Д. Ушинський.

               Андрєєва Г.М. розглядає гру, як вид діяльності в умовах ситуацій, які спрямованні на відтворення та присвоєння суспільного досвіду, в якому складається і вдосконалюється самоуправління поведінкою. В практиці людини ігрова діяльність виконує такі функції:

 • розвивальну (основна функція гри – розважати, давати задоволення, надихати, викликати захоплення та інтерес);
 • комунікативну (засвоєння діалектики спілкування);
 • самореалізації в грі, як полігоні людської практики;
 • ігротерапевтичну ( дає змогу долати труднощів в процесі навчання);
 • діагностичну (самопізнання у процесі гри);
 • функцію корекції ( внесення позитивних змін в структуру особистісних показників);
 • соціалізації (включення в систему суспільних відносин засвоєння норм людського співжиття).

                     Формування соціально активної особистості вимагає використання нестандартних форм навчання. Однією з таких форм є гра. [3, с. 7-12]

                       Венгер Л.А. [4, с. 19] вважає, що головною метою навчальних ігор є формування в учнів уміння поєднувати теоретичні знання з практичною діяльністю. Застосування цього методу навчання вимагає:

 • з’ясування і усвідомлення його цілей, тобто бажаного результату. Без цього діяльність учнів не може бути цілеспрямованою;
 • вибору способу діяльності для досягнення мети;
 • необхідних засобів інтелектуального, практичного або предметного характеру, оскільки діяльність завжди пов’язана з ними;
 • наявності певних знань про об’єкт діяльності.

                Ігрові методи є ефективними і характеризуються наявністю ігрових моделей об’єкта, процесу або діяльності, активізацією мислення й поведінки учня, високим ступенем зайнятості в навчальному процесі, обов’язковістю взаємодії учнів між собою та вчителем, емоційністю і творчим характером заняття, самостійністю учнів в прийнятті рішень.

                Ігрова діяльність виконує такі функції: спонукальну (викликає інтерес у учнів); комунікабельну (засвоєння елементів спілкування); самореалізації (кожен учасник гри реалізує свої можливості); розвивальну (розвиток уваги, волі та інших психічних якостей); розважальну (отримання задоволення); діагностичну (виявлення відхилень у знаннях, уміннях, навичках, поведінці); корекційну.

               Ігрові методи багатопланові, кожен з них сприяє виробленню певної навички.

                     Існує велика кількість дидактичних ігор, які спрямовані на розвиток певних навичок та вмінь, на закріплення вивченого матеріалу. Я   використовую чотири групи дидактичних ігор:

 • лексичні ;
 • граматичні ;
 • рольові ;
 • вправи для розвитку фонематичних умінь.
 1. Ігрові вправи для розвитку фонематичних умінь.

На уроках німецької мови з метою відпрацювання вимови окремих звуків, удосконалення вміння чітко та виразно вимовляти кожне слово та оволодіння учнями різними темпами мовлення варто використовувати вірші, скоромовки, дитячі пісні. Вивчення віршів, пісень, скоромовок має багато переваг. Завдяки цьому активізується увага учнів, створюється сприятливий психологічний клімат. Пропоную використовувати такі вити вправ:

 • вправи на тренування у вимові звуків (хорове читання, виразне читання скоромовок та виконання пісень, проведення гри « Луна»);
 • вправи на впізнання нового виучуваного звуку (гра «Впіймай звук», гра «Порівняй», гра «Найуважніший»);
 • вправи на диференціацію звуків (гра «Правда і неправда»).
 1. Лексичні ігри ( на етапах закріплення та систематизації вивченого лексичного матеріалу)(Додаток 2):
 • гра «Розминка» (треба прочитати вірш та зобразити названих персонажів або предмети, які згадувалися);
 • гра «Вкажи-но» ( на прохання ведучого учень повинен вказати на названий предмет);
 • гра « Знайди» ( з наявних предметів або зображень вибрати необхідний за назвою або описом);
 • гра « Виконай команду» (ведучий називає дію- команду, учні виконують);
 • гра « Знайди пропущене» ( під час вивчення цифр або алфавіту);
 • гра «Художник»( під час вивчення назв кольорів: запропонувати учням розфарбувати малюнок вказаними кольорами);
 • гра « Знайди пару» (з ряду слів обрати пару – однина і множина, назва приміщення у школі і слово- дія тощо);
 • гра « Назви протилежне» (під час вивчення ознак предметів: довгий – короткий, світлий – темний тощо);
 • гра «Склади слова» ( з частинок діти утворюють слова до певної теми);
 • гра «Одягни ляльку» (підбір одягу за вказівкою або описом);
 • гра «Що є у портфелі» ( за назвами приладдя скласти портфель);
 • гра « Відгадай слово» ( вчитель пропонує розшифрувати закодоване слово за допомогою цифра – буква алфавіту, QR-кодів, опис предмета або явища тощо);
 • гра «Продовжуй ланцюжок» (учасник називає речення з вивченим словом, наступний повторює сказане та додає своє);
 • гра « Бомба» ( ведучий кидає м’яч та називає слово, той, хто отримав «бомбу» повинен назвати слово з цієї теми, синонім, антонім, тощо);
 • гра «Струмок» (учні діляться на дві команди, учень першої команди передає учню другої команди човник , називаючи слово з виучуваної теми. Перемагає команда, яка назве більше слів за виділений час);
 • гра «Найуважніший» (називаємо істоти та неістоти, позитивні чи негативні якості людини тощо та кидаємо м’яч учасникам, який вони повинні або піймати або відкинути. Перемагає той, хто не припустився помилок.);
 • гра «Хто більше знає» (ведучий пропонує слово з виучуваної теми , а учасники добирають до нього слова: зима – холодно, сніг, мороз, шапка, лижі тощо);
 • гра «Лото» (вчитель заздалегідь готує набори карток на кожного учня малюнок та слово- визначення. Учні повинні за певний час створити пари.)
 • гра «Асоціація» (ведучий називає слово, до якого треба підібрати асоціації . Можна проводити гру в командах. )
 • гра «Лотерея» (гра для учнів 3-4 класів. На картках пишуться слова з однієї теми, наприклад: види транспорту, види спорту, продукти харчування тощо. Учні діляться на команди за кількістю запропонованих тем. Учні по черзі обирають у ведучого одну з карток. За допомогою обміну збирають картки однієї теми. Умови обміну можуть бути: вгадай за описом предмет, дай відповідь на запитання тощо.)
 • гра «Я також» (ведучий починає гру з речення, яке треба ситуативно розширити або підтвердити/ заперечити сказане. Неуважний отримує жовту картку або пропускає хід.)
 • гра «Der Wurmlich» (вчитель готує для 2-3 команд по 3-4картки. На кожній записано по декілька слів з однієї теми, які записано помилково одним словом. За сигналом ведучого учасники повинні виділити заховані слова. Таким чином можна кодувати речення або сталі вирази. )
 • гра «Wie heisst der Oberbegriff» (ведучий називає 4-6 слів , які належать до однієї теми. Учасники по черзі називають тему або родове поняття.)
 • гра «Wer nennt mehr Gegenstande?» учитель показує учням впродовж 2-3 хвилин малюнок з зображенням предметів, назви яких учні знають. Потім малюнок прибирається, а учні по черзі називають предмети, які запам’ятали.)
 • гра «Слідопити» (вчитель викладає картки з зображеннями предметів. Ведучий змінює порядок або додає щось нове. Учень має встановити, що змінилося.)
 • гра «Die Berufe haben die Farbe» (учні стають у коло, ведучій у центрі кола співає початок куплету, а інші підспівують. Дитяча пісня «Rot, rot, rot sind alle meine Kleider…»)
 • гра «Телефон» (за допомогою опор- карток треба скласти розмову до обраної теми)
 • гра «Замкнене коло» (за допомогою серії запитань учасникам команди треба встановити відповідь. Перемагає команда, яка дасть відповідь першою, замкнувши коло.)
 • гра «Драбинка» (у цій грі приймає участь 3 команди. Учитель готує три картки. Вони складаються з трьох частин, які склеюються драбинкою. На них розміщено схеми мовних конструкцій. Учасникам треба скласти коротке повідомлення до теми, пройшовши усі «сходинки драбинки».)
 • гра «Четверта висота» (учасники діляться на команди по чотири учні. Кожна команда отримує картку з чотирма картинками. Кожен учасник команди повинен скласти по чотири вислови до свого малюнка.)
 • гра «Хто де?» ( гра спрямована на автоматизацію мовних зразків направленої дії. Гру можна проводити у варіаціях. Змагаються три команди. Для кожної з них є свій маршрут- малюнки, які треба описати реченнями з назвами дій або напрямком дій. )
 • гра «Художники» (командам дається текст та елементи одного зображення, наприклад з теми «In dem Stadt». Учні читають текст та створюють до нього «картину»)
 • гра «Квітка» ( наприклад під час вивчення теми «Назви чисел». На дошці розміщено квітку з прикладами. Команди мають набір пелюсток з відповідями. Треба розв’язати приклади та розмістити пелюстки з відповідями.)
 • гра «Пральна машина» ( за умовою гри слова потрапили до пральної машини і деякі букви зникли. Треба відновити втрачені букви)
 • гра « Повітряна куля» ( на кульці зображено лише букви на позначення приголосних. Учасникам треба вставити букви на позначення голосних, щоб вийшло вивчене слово. Тоді кулька злетить.)
 • гра «Забий м’яч » ( на дошці вивішуємо зображення футбольних воріт. Учні діляться на дві команди. Учасники повинні називати по черзі слова або вирази з теми. Якщо слово або вираз названо вірно, у ворота команди- учасниці вивішується м’яч.)
 • гра «Кошики» ( вчитель готує декілька кошиків, на яких вказує назву теми. Учні повинні зібрати слова у кошики)
 1. Граматичні ігри (варто використовувати ці ігри з метою формування орфографічних та граматичних навичок у учнів ):
 • гра «Словотвір» (учням пропонується утворити якомога більше слів із запропонованих основ шляхом з’єднання)
 • гра «Допоможи клоуну» (варто проводити під час вивчення особових закінчень дієслів теперішнього часу )
 • гра «Один – багато» (під час вивчення теми «Множина іменників». Вчитель готує картки, на яких написані іменники в однині та у множині. Учасники гри добирають пари.)
 • гра «Пазли» (вчитель пропонує з пазлів зібрати речення з виучуваної теми)
 • гра «Хто швидше» ( робота в парах. Завдання виду: з’єднати іменники та артиклі, іменники та прикметники, знайди зайве слово тощо)
 1. Рольові ігри ( сприяють розвитку усного мовлення, забезпечують міжособистісне спілкування, підвищують емоційний тонус учнів)
 • гра «Ляльковий театр» (потребує застосування реквізиту)
 • гра «У магазині» (під час вивчення тем «Фрукти та овочі» або «Іграшки» тощо)

 

      Інтерактивні ігрові методи навчання дають найбільший простір для самореалізації учня у навчанні та найбільше відповідають особистісно орієнтованому підходу, бо спрямовані на реалізацію пізнавальних інтересів та потреб учня. Використання даних методів допомагає результативно реалізовувати цілі та завдання освіти, ефективно організовувати процес навчання та залучати до співпраці усіх учнів. Крім того, інтерактивні методи навчання забезпечують реалізацію ідеї співробітництва у колективі, створюють атмосферу доброзичливості.  На сучасному етапі розвитку освіти не обійтися без інноваційних методів навчання. Інтерактивні ігрові методи – це взаємодія, за якої вчитель і учень само реалізуються у спільній праці і творчому пошуку.

Список використаної літератури:

 1. Бабанський Ю.М. Методи навчання в сучасній загальноосвітній школі. М.,1985
 2. Беспалько В.П. Педагогіка і прогресивні технології навчання. М., 1995
 3. Андрєєва Г.М. Соціальна психологія. М., 2009
 4. Вегнер Л.А. Гра як вид діяльності. //Зап. псих. -№3 – 2008
 5. Букатов В.М. Педагогічні таїнства дидактичних ігор. М., 1997
 6. Мухіна В.С. Шестирічна дитина у школі. М., 1990
 7. Підкасистий П.І., Хайдаров Ж.С. Технологія гри в навчанні і розвитку: Навчальний посібник. М., 1996