Використання інформаційно-комунікативних технологій і сучасних інтерактивних методів для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства

Тема: Використання інформаційно-комунікативних технологій і сучасних інтерактивних методів для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства.

Повна назва школи: Запорізька загальоосвітня школа І – ІІІ ступеів Запорізької міської ради Запорізької області.

Директор: Зайченко Любов Миколаївна.

Адреса 69093, м.Запоріжжя, вул.Дегтярьова, 5-б

Телефон: 224-78-47, 224-78-24, 223-62-60

е-mail: znz86zp@gmail.com

http://school86.com.ua

Провідна педагогічна ідея досвіду: опанування методами активного навчання для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства в початковій школі. Провідна ідея даного педагогічного досвіду репрезентує використання інформаційно-комунікативних технологій і сучасних інтерактивних методів для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

Сьогодні актуальним є питання формування компетентності дитини – вміння критично мислити, продуктивно використовувати і поповнювати свої знання та застосовувати їх на практиці. Необхідно приділяти велику увагу мотивації учнів, залучати до самоосвітньої роботи.

Використання активних методів навчання дають можливість побудувати нестандартний урок, викликають інтерес до вивчення природознавства, спонукають до роздумів, підвищується мотивація. Реалізується діяльнісний підхід у засвоєнні знань, інтегруються знання й уміння. Пошукову діяльність можна здійснювати через створення проектів, організацію дослідів, екскурсій, спостережень.

Діти початкової школи набагато легше сприймають новий матеріал за допомогою медіа-засобів. Необхідно навчити кожну дитину за короткий проміжок часу осмислити, перетворювати і використовувати в практичній діяльності нову інформацію. Важливо організувати процес навчання так, щоб учні активно, із захопленням працювали на уроці, бачили результати своєї роботи і могли об’єктивно оцінити свої можливості.

Допомогти вчителю у вирішенні цього непростого завдання може поєднання традиційних методів навчання та сучасних інформаційних технологій, у тому числі і комп’ютерних. Адже використання комп’ютера на уроці дозволяє зробити процес навчання мобільним, диференційованим та індивідуальним.

Отже, перед сучасним учителем постає ряд важливих завдань, які необхідно вирішити, щоб зробити навчальний процес цікавим, творчим та задовольнити всі потреби сучасного школяра. У зв’язку з цим відбуваються істотні зміни у процесі викладання природознавства із застосуванням сучасних інформаційних технологій. Використання мультимедійних презентацій, методів досліджень, екскурсій, спостережень, створення проектів у процесі навчання дозволяє більш широко і повноцінно розкрити творчий потенціал кожного учня.

Науково-теоретична база досвіду:

Науково-теоретичною базою досвіду є дослідження вчених та наукові праці таких авторів: Сухомлинського В.О., Ушинського К.Д., Песталоцці Й.Г., Руссо Ж.Ж., які вивчали вплив природи на розумовий розвиток людини та формування її моральних та естетичних якостей.

Статті та розробки педагогів-практиків щодо організації та проведення уроків природознавства за допомогою мультимедійних засобів і, зокрема, методів досліджень, спостережень, створення проектів, учнівських презентацій, а саме: Грущинської І. В., Марієнко Л.М., Грицай Л.В. Перспективний педагогічний досвід Нікулочкіної О.В. «Науково-методичні засади впровадження інформаційно-комунікативних технологій в освітній простір початкової школи. Формування природничих понять та уявлень в учнів молодшого шкільного віку»

Стисла анотація досвіду:

Головною метою навчального предмета “Природознавство” є формування природознавчої компетентності школярів шляхом засвоєння системи інтегрованих знань про неживу та живу природу, основ екологічних знань, опанування способами навчально-пізнавальної і природоохоронної діяльності, формування ціннісного ставлення до природи та людини.

На уроках природознавства використовується компетентнісно орієнтовані завдання з використанням сучасних освітніх технологій на ґрунті природознавчих та краєзнавчих матеріалів. Домінуюча роль відводиться власним дослідженням та спостереженням, практичній діяльності школярів, екскурсіям у природу.

При вивченні нового матеріалу використання презентації дозволяє ілюструвати навчальний матеріал. Яскравий, виразний, динамічний наочний матеріал презентації допомагає включити учня в динамічну роботу і забезпечити найбільш повне сприйняття та розуміння природознавчих понять. Презентація допомагає вчителю урізноманітнити роботу на уроці, а також використовувати інтерактивні методи навчання.

Для активної роботи учнів мною розроблені презентації для проведення уроків природознавства: «Якими бувають тварини», «Охорона тварин», «Комахи», «Ґрунт». Дібрано систему мультимедійних презентацій вчителів-практиків, фрагменти відео, які представлено на блозі «Вулик» (https://deribasoval.blogspot.com).

Починаючи урок, велика увага приділяється етапу мотивації навчальної діяльності. Застосовуються прийоми, що створюють проблемні ситуації, викликають в учнів здивування, інтерес до нових знань та процесу їх отримання. Використовую такі інтерактивні методи навчання: «Асоціативний кущ», «Дешифрувальник», «Мікрофон», «Крок вперед», «Чарівний клубочок», «Мої очікування». Важливе значення має емоційне налаштування учнів на урок – це прослуховування певної музики, перегляд картин природи.

На уроках узагальнення та систематизації знань пропоную учням пограти в інтерактивні ігри, які створюю сама та викладаю на блозі «Вулик». Таким чином учні мають змогу закріпити вивчений матеріал та цікаво провести свій вільний час у просторі Інтернет. Не менш цікавим для учнів є урок-квест, на якому діти віртуально мають можливість познайомитися з рідкісними рослинами чи побачити реальну тварину. Використання комп’ютерних технологій на уроці та вдома дає можливість вивчати природознавство з інтересом.

На етапі узагальнення знань застосовую метод – дидактичний синквейн. Мета такої роботи полягає у тому, щоб швидко отримати результат, розвивати креативне мислення, вчити узагальнювати певні знання, робити висновки, і навпаки, з опорою на синквейн учні правильно і послідовно формують свої розповіді.

На мою думку найбільш ефективними методами навчання на уроках природознавства є дослід, спостереження та екскурсії. Це і вивчення корисних копалин методом спостереження, пророщування рослин, спостереження за висотою Сонця та визначення сторін світу за допомогою гномона. На основі даних, отриманих під час спостережень чи дослідів, практичної діяльності, учні роблять висновки за допомогою, яких вивчають поняття природознавства, вчаться висловлювати власну думку усно й письмово, розвивається критичне мислення, здатність логічно обґрунтовувати позицію, творчість, ініціативність, вміння керувати емоціями, оцінювати ризики, приймати рішення, розв’язувати проблеми, здатність співпрацювати з іншими – це наскрізні вміння, які є ґрунтом для інтеграції освітніх галузей.

Практичне вивчення понять природознавства сприяє розширенню практичних корисних знань, поглибленню інтересу дітей до природи, закладає основи екологічної грамоти та уміння бережливо ставитися до природи. У навчальних цілях використовувався природознавчий та краєзнавчий матеріал, проводилися екскурсії у природу на о. Хортиця, де учні розкопували ґрунт біля річки, під деревами та робили висновки про різний склад ґрунту. На практичному уроці учні розкопували ґрунти в різних місцях біля ґанку школи, в садочку серед кущів, робили висновки щодо властивостей різних зразків ґрунту та приймали рішення де краще посадити дерева, квіти. Виконання практичної роботи в групах надало можливість реалізувати діяльнісний принцип навчання, забезпечити осмислене засвоєння навчального матеріалу, вдосконалювати дослідницькі вміння, виховувати навички співпраці.

Фотозвіти результатів спільної роботи на уроках, фото екскурсій я викладаю на нашому блозі «Вулик» або у Facebook. Це дає можливість зворотнього зв’язку від однолітків, батьків обміну вражень від групових завдань чи минулої екскурсії. У деяких учнів класу є групи в соцмережі. Час від часу я розміщую там щось, що спонукатиме до обговорення навчання. Сучасних дітей треба вчити розуміти власні та чужі почуття, звертати увагу на складність та унікальність процесу здобуття знань.

Практикую проведення інтегрованих уроків, які дають можливість розвивати творчий потенціал учнів, логіку. Формувати цілісне сприйняття навколишнього світу. Урізноманітнювати форми та методи навчання.

Узагальнюючі уроки з природознавства, образотворчого мистецтва та фізкультури, які об’єдналися навколо теми «Сонячна система». Було дібрано цікаві рухливі ігри з фізичної культури, на асфальті учні мали зобразити планети, зорі, астероїди. Крім того діти готували свої міні-проекти на паралелі 4 класів та вчилися презентувати їх .

Результативність впровадження досвіду.

Активні методи навчання дають можливість організовувати групову роботу учнів, що приваблює учасників можливістю спілкуватися та ділитися знаннями. Залучення до участі у навчальному процесі батьків та учнів через соцмережі підвищує мотивацію до вивчення природознавства.

Репрезентація досвіду.

Досвід представлено на засіданні районного методичного об’єднання (березень 2017), методичної ради ЗОШ № 86 (грудень, 2017), на методичному порталі «Вчитель вчителю, учням та батькам» (teacher.at.ua) представлено розробку уроку «Як склад ґрунту впливає на його властивості?» (сертифікат № 2603) та статтю «Використання інформаційно-комунікативних технологій і сучасних інтерактивних методів для активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках природознавства» (сертифікат № 2604). Відзначено дипломом І ступеня (№ 10-08-1480) у Міжнародному дистанційному конкурсі методичних розробок «Перспективна початкова школа» у номінації «Відеоуроки».

Посилання на матеріал: deribasoval.blogspot.com