Створення творчого проекту як засіб мотивації та активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення історії рідного краю

Тема: Створення творчого проекту як засіб мотивації та активізації пізнавальної діяльності учнів під час вивчення історії рідного краю

П.І.Б. вчителя: Товкач Валентина Миколаївна

Посада, категорія, звання: вчитель історії та правознавства, спеціаліст І категорії

Повна назва школи: Запорізька загальноосвітня школа І – ІІІ ступенів № 86 Запорізької міської ради Запорізької області

Директор: Зайченко Любов Миколаївна

Адреса школи: 69093, м. Запоріжжя, вул. Дегтярьова, 5-Б;

Телефон: 224-78-47, 224-78-24, 223-62-60

http://www.school86.com.ua/

e-mail школи: znz86zp.com.ua

e-mail: valentinka97@gmail.com

Блог вчителя: http://historyvalentinka.blogspot.com/

Провідна педагогічна ідея досвіду

Створення творчого проекту при вивченні історії в школі мотивує до кращого засвоєння якомога більшої кількості знань учнями, активізації пізнавальної діяльності учнів, дозволяє розкрити творчі можливості дитини, розвивати логічне мислення, ефективно формувати історичні вміння та навички, дає можливість учням продемонструвати результати своєї дослідницької і творчої діяльності, формування важливих для життя в суспільстві компетентностей, виховання духовних та громадянських цінностей у дітей.

Обґрунтування актуальності та перспективності досвіду

На сучасному етапі розвитку системи освіти спостерігаємо впровадження інновацій, спрямованих на збереження досягнень минулого і, водночас, на модернізацію системи освіти відповідно до вимог часу. Очевидно, що потрібно шукати нові цікаві, нестандартні методи викладання навчальних предметів не для кращого засвоєння якомога більшої кількості знань учнями, а для мотивації їх знаходити потрібну інформацію та бачити важливість результатів своєї діяльності. Створення творчого проекту спонукає учнів самостійно пройти всі етапи дослідження обраної теми, формує навички пошукової, аналітичної, творчої діяльності. У процесі роботи над проектом учні стають основними дійовими особами навчального процесу, вони є рівноправними членами творчого колективу, що дозволяє їм об’єднуватися за інтересами, забезпечує розмаїття рольової діяльності.

Актуальність досвіду полягає в реалізації основних завдань сучасної освіти – виховання і навчання покоління, яке готове теорію застосувати на практиці, яке розуміє, «що все, що я пізнаю, я знаю, для чого мені це потрібно і де я можу ці знання застосувати». А тому й необхідно розвивати і впроваджувати створення творчих проектів, основними ознаками яких можна вважати формування важливих для життя в суспільстві компетентностей.

Перспективність досвіду полягає у створенні умов, за яких учні адаптуються до нових способів навчання, вчаться самостійно здобувати знання, орієнтуватися в інформаційному просторі, критично мислити, розв’язувати будь-які проблеми, пов’язані з використанням різноманітних форм роботи (індивідуальної, парної, групової тощо) і засобів навчання, а також інтегрувати знання та вміння з різних галузей знань, продуктивно співпрацювати з учнями різних вікових категорій і різних навчальних здібностей, а головне, виконувати разом загальнокорисну справу.

Науково-теоретична база досвіду

Науково-теоретичною базою досвіду є дослідження вчених та розробки педагогів-практиків В. Монда, Дж. Дьюї. У сучасній педагогіці метод проектів досліджували такі українські вчені, як В. Гузєєв, Сергєєва Л.Н., К. Баханов, О. Пометун, Л. Пироженко та інші. Практичні аспекти використання методу проектів детально розробили автори системного курсу «Intel Teach to the future (Навчання для майбутнього)», а також активно в цьому ракурсі працює Всеукраїнська асоціація викладачів історії та суспільних дисциплін «Нова Доба».

Технічна база досвіду : Графічний редактор растрової графіки Рhotoshop, програма PowerPoint.

Стисла анотація досвіду

В навчальній програмі середньої і старшої школи дуже мало годин відводиться на вивчення історії рідного краю, і саме створення творчого проекту дає можливість детально вивчити минуле нашого міста, району, краю. Зокрема, дослідження тем «Дослідники Запорізького краю», «Історія нашого міста: від Олександрівської фортеці до індустріального міста», «Міфи та легенди нашого краю», «Запорізьке козацтво: тоді і зараз», «Відомі люди Запорізького краю» – було організоване шляхом проектування. Всі ці міні-проекти були трансформовані в великий загальношкільний проект «Запоріжжя – колиска козацтва»[ додаток 1 ].

Для цього мною були створені учнівські групи в різних класах, які займалися пошуком історичних даних, проведенням анкетування родичів, пошуком фотографій минулого, добиранням віршів і пісень про наш край і наше місто, створювали презентації, оформили демонстраційний стенд [додаток 2 ] тощо.

Роботу за проектною технологією було організовано таким чином, щоб учні навчалися: визначати основні та поточні (проміжні) цілі й завдання; шукати шляхи їх вирішення, обираючи оптимальні; здійснювати й аргументувати вибір; передбачати наслідки вибору; діяти самостійно (без підказки); порівнювати отриманий результат з тим, що передбачається; об’єктивно оцінювати процес (саму діяльність) та результат проектування і, звичайно, набути достатнього, як для свого віку, рівня компетентності.

У ході здійснення проекту вчитель допомагав учням у пошуку джерел інформації, необхідних для роботи над проектом, координував весь процес, підтримував постійний зв’язок зі школярами, консультував, заохочував та надихав учнів. Така робота сприяє не лише розвитку пізнавальних інтересів, бо учні мають опрацювати додаткову літературу, відібрати цікаві для однолітків факти, виділити головне, репрезентувати інформацію, а й допомагає глибше та ґрунтовніше засвоїти тему. Для учнів це самоперевірка та самореалізація, гарний стимул для навчання та спосіб діяльності і вираження себе. В своїй роботі я використовую створені презентації під час вивчення нового матеріалу – це допомагає ілюструвати новий матеріал та допомагає простежити динаміку історичних явищ, що вивчаються, на прикладі робіт інших учнів. Таким чином наступне покоління учнів отримує мотивацію для створення інших проектів. [ додаток 3 ]. Технологія дає можливість широко застосовувати міжпредметні та інтегровані зв’язки, що дуже важливо. Також ця методика найкраща під час вивчення краєзнавчої історії і дає можливість створити в навчальному закладі банк дидактичних матеріалів для проведення різних виховних заходів[ додаток 4 ].

Результативність впровадження досвіду

полягає у підвищенні мотивації, емоційно-ціннісного ставлення учнів до вивчення історії рідного краю. Під час виконання проекту вирішується ціла низка завдань: розвиваються пізнавальні навички учнів, формуються вміння самостійно конструювати свої знання, вміння орієнтуватися в інформаційному просторі, активно розвивається критичне мислення, сфера комунікації тощо. Розвивається просторове (картографічне), логічне мислення та хронологічні і аналітичні навички, посилюється практична спрямованість навчання; підвищується цікавість учнів до навчального матеріалу та в цілому до предмета, активізується творча діяльність дітей як на уроці, так і в позаурочний час.

Репрезентація досвіду:

Досвід представлено на засіданні педагогічної ради ЗОШ №86 м. Запоріжжя (листопад, 2017 р.), на засіданні районного методичного центру вчителів історії Дніпровського району м. Запоріжжя ( березень 2018 р.).

Посилання на матеріали

https://historyvalentinka.blogspot.com/p/blogpage_19.html

https://drive.google.com/drive/folders/1KHqdP0Y7x8MWoA9SuBYDt4r9lG5fWUlu